PRODUCTION

บริการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อสร้างความรู้จักแก่ผู้บริโภคและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวสินค้าและองค์กร